Årsmöte 2024 onsdag 28/2

PROTOKOLL;   Näshults Hembygdsförenings Årsmöte – i Bygdegården

Deltagande; Tord Hedström, Lars Engqvist, Gullbritt Engqvist, Linda Svebeck, Anna Wilhelmsson, Stephan Lindqvist, Karin Lennartsson, Jessica Stein, Helen Carinder, Ing-Marie Nilsson, Tobias Ryman, Per Danielsson, Cecilia Nilsson, Eva Kornby och Michael Kornby

§1. Styrelsens ordförande Tord Hedström förklarade årsmötet öppnat.

§2. Utsågs Lars Engqvist till ordförande för mötet, till sekreterare Tord Hedström och som justerare utöver ordförande, Eva Kornby.

§3. Fastställdes förteckning över närvarande medlemmar enligt ovan.

§4. Godkändes kallelsen till årsmötet och föredragningslistan.

Verksamhetsåret 2023;

§5. Föredrogs verksamhetsberättelsen.

Berättelsen finns på www.nashult.se och www.nashultsbygdegard.se .

Antalet medlemmar är 123.

Under året har Ceciliakören framträtt under Musikkafé samt Pub med Mellofinal. Visat bild och film under Smålands Trädgårds Vårfestival och After Work pub.

Under sommaren några ej så välbesökta tipspromenader.

Dessutom Räkfrossa och som vanligt ”Inför Jul”.

Bygdegården har utnyttjas heldag/helg vid 33 uthyrningar och 7 i egen regi.

Dessutom; judoträning för ungdomar vid 26- och gympa för äldre vid 28 gånger.

De två husbilsparkeringen har haft en god beläggning.

Nytt jordvärmeaggregat har införskaffats och den gamla oljetanken som funnits kvar som reserv har borttagits. Total kostnad 201.000 kr

§6. Föredrogs vår ekonomi.

2023 gav inkomster inklusive bidrag på 313.800 kr. Resultat blev ett underskott på 85.680 kr. (Dock har beviljat elstöd för 2023 på 28.200 kr. ännu ej kunnat bokföras av tekniska skäl.)

Vårt kapital som är placerat i bank och aktiefonder visar för året en liten ökning.

§7. Uppläste revisorernas granskningsberättelse, med slutsatsen att räkenskaperna var i sin ordning samt med förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.

§8. Fastställdes resultat och balansräkning för 2023 och att underskottet balanseras in i

2024 års räkenskaper.

§9. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Kommande verksamhet;

§10. Diskuterades kommande underhållsåtgärder och aktiviteter för 2024.

§11. Beslutades lämna medlemsavgifter oförändrad nämligen 100 kr. per person

och 200 kr. för familj, varvid ev. åldersgränser avgörs av kassören.

Val;

§12. Valdes, på valberedningens förslag, föredraget av Per Danielsson,

Anna Wilhelmsson till styrelsen ordförande på ett år (nyval).

§13. Valdes på valberedningens förslag som ordinarie ledamöter i styrelsen;

på ett år Tord Hedström (fyllnadsval) och

på två år Karin Lennartsson, Jonas Nyström och Rune Alvarsson (omval) samt Cecilia Nilsson (nyval)

samt som suppleanter på ett år Tobias Ryman (omval) och Stephan Lindqvist (nyval)

Dessutom ingår i styrelsen enligt 2023 år beslut Linda Svebeck, Ing-Marie Nilsson och Helen Carinder för ytterligare ett år.

§14. Valdes som revisorer, på valberedningens förslag, Roger Milton och Per Lindgren (omval) samt som ersättare Claes Sjöberg (omval).

§15. Valdes valberedningen inför 2025 årsmöte Per Danielsson, sammankallande, Lotta Nyström och Sara Johansson (omval).

§16. Avslutades årsmötet med att avtacka avgåenden samt intogs kaffet med semla.

Tord Hedström, Sekreterare

Justering;   Lars Engqvist, ordförande och  Eva Kornby.

Verksamhetsberättelse 2023…….
FÖRENINGEN.

Föreningen har två uppgifter

  1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.

  2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet betalande medlemmar 2023 är 123 plus familjemedlemmar. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Summerat till 12.350 kr. (2022; 11.600 kr) Kommunalt bidrag med tillägg gav 47.000 kr.

Vårt bankgiro är 5416-0817 För Swish 1234 136438. Org.nummer är 827500-3716

Bygdegårdens hemsida www.nashultsbygdegard.se

Valda för 2023;

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Anna Wilhelmsson vice ordförande och

Linda Svebeck kassör samt Karin Lennartsson, Jonas Nyström, Rune Alvarsson,

Ing-Marie Nilsson, Jessica Stein och Helen Carinder.

Som suppleanter; Tobias Ryman och Sandra Lundquist

Styrelsen har haft 8 möten.

Ansvariga för lokalhållning och utomhusunderhåll har varit Rune Alvarsson.

Styrelsen har kompletterat med diverse städning.

Rune är också särskilt ansvarig för brandförebyggande bevakning..

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lotta Nyström, Pär Danielsson och Sara Johansson.

VERKSAMHETEN 2023.

Aktiviteter;

4/2 Musikkafé med Ceciliakören med 65 tal närvarande.

11/2 Pub med Mellofinalen.

25/2 Näshults Vintermarknad inne i och utanför Bygdegården.

April – november, torsdagar Judo träning för ungdom, sammanlagt 26 tillfällen.

6/5 Bild och film; Nu och förr i Näshhult som ett inslag i Smålands Trädgårds vårfestival.

17/5 After Work Pub.med ett 40-tal.

Sept; söndagar två Tips promenader.

14/10 Bakluckeloppis.

21/10 Räkfrossa med ett 50-tal frossande.

25/11 Inför Jul med glögg och allmän försäljning inne och ute, tomtesmyg och judo uppvisning. Därefter Pub med ett 25-tal

Parkeringen har använts vid samling av Motorveteranernas traktorer och mopeder.

Dokumentation;

Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening. Många av dessa finns också på www.nashultshembygd.se

UTHYRNING.

Näshults föreningar, organisationer och privata personer har hyrt Bygdegården för möten, måltider, fester och begravningar.

Bygdegården har varit uthyrd 33 (38) dagar/helger och använts i egen regi, vid 7 (8) tillställningar.

Dessutom 28 (23) gympa för äldre

Dessutom under Söndagsjympa med damer.

Uthyrningen 2023 gav 55.555 kr (51.000 kr).

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och för bokning finns på www.nashultsbygdegard.se.

Föreningsinformation ges på facebook under Näshults Bygdegård.

Bastun, Sedvanlig herrbastu på fredagar. Samt enstaka med damer.

Tvättrummet/duschar har används, av socknens boende och besökare.

Två husbil-/vagnställplatser med vatten, dusch och WC. Gav 10.560 kr (7.550 kr.)

Skateboardrampen är däremot gratis

Bostaden har under året varit uthyrd.

FÖRVALTNING 2022

Gammalt jordvärme aggregat har ersatts av nytt. Oljetank från 1991 som har funnits kvar som reserv har borttagits. Totalkostnad 201.000 kr. Elementen har luftats. Kalibrering har skett till en basvärme på 18 grader.

Soprummet har avställts för hyresgäster till Bygdegården på grund av bekvämt misskötsel av sorterings kraven.

Brand respektive ventilationsinspektion har äg rum.

EKONOMI

Årets inkomster blev 313.800 kr (212.100 kr).

Härvid ingår bidrag från von Seydlitz fonden 75.000 kr och Vindbonus Lemnhult 35.000 kr.

Utgifter var 399.500 kr (221.600 kr) .

där vatten el och olja står för 110.900 kr (116.500.kr).

Årets resultatet blev minus 85.680 kr. (minus 8.900 kr.)

Skatteverkets elstöd på 28.200 kr. har ännu ej utbetalats.

Föreningen kapital som bildats av bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Totalt gav aktiefonderna ett litet överskott under året.