Årsmöte 2/3

PROTOKOLL  Näshults Hembygdsförenings Årsmöte 2 mars 2023

– i Bygdegården

Deltagande; Tord Hedström, Lars Engqvist, Gullbritt Engqvist, Linda Svebeck,

Anna Wilhelmsson, Margareta Andersson, Karl Erik Andersson, Stephan Lindqvist,

Karin Lennartsson, Jessica Stein, Helen Carinder, Jan Carinder, Sandra Lundquist,

Ing-Marie Nilsson, Tobias Ryman, Lena Danielsson och Per Danielsson

§1. Styrelsens ordförande Tord Hedström förklarade årsmötet öppnat.

§2. Utsågs Lars Engqvist till ordförande för mötet, till sekreterare Tord Hedström och som justerare utöver ordförande, Jan Carinder.

§3. Fastställdes förteckning över närvarande medlemmar enligt ovan.

§4. Godkändes kallelsen till årsmötet och föredragningslistan.

Verksamhetsåret 2022;

§5. Föredrogs verksamhetsberättelsen.

Berättelsen finns på www.nashult.se och www.nashultsbygdegard.se .

Antalet medlemmar är 116.

Under året har insamling till Ukraine skett, deltagande i Kultur Hstoriks Filmfestival och Smånlands Trädgårds Vårfestival. Desutom enligt tradition Oktober Fest och Inför Jul samt flera tipspromenader.

Bygdegården har utnyttjas heldag/helg vid 38 tillfällen och 6 i egen regi.

Dessutom 23 för vuxen gympa och 13 för barn samt ett antal söndagsgympa för kvinnor.

Bygdegården har också utnyttjats återkommande som ”Ungdomsgård” och för fredagsbastu.

De två husbilsparkeringen har haft en god beläggning.

§6. Föredrogs vår ekonomi.

2022 gav inkomster på 212.670 kr och resulerade i ett underskott på 8.886 kr.

Noterades att vi fick en generös gåva i samband med Alvar Silvermyrs begravning.

Vårt kapital som är placerat i bank och aktiefonder har minskat med 20% .

§7. Uppläste revisorernas granskningsberättelse, med slutsatsen att räkenskaperna var i sin ordning samt med förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.

§8. Fastställdes resultat och balansräkning för 2022 och att underskottet balanseras in i

2023 års räkenskaper.

§9. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Kommande verksamhet;

§10. Diskuterades kommande underhållsåtgärder och aktiviteter för 2023.

§11. Beslutades lämna medlemsavgifter oförändrad nämligen 100 kr. per person

och 200 kr. för familj.

Styrelsen uppmanades undersöka behov av preciseringar.

Val;

§12. Valdes, på valberedningens förslag, föredraget av Per Danielsson,

Tord Hedström till styrelsen ordförande på ett år (omval).

§13. Valdes som ordinarie ledamöter i styrelsen på två år, på valberedningens förslag,

Linda Svebeck, Anna Wilhelmsson, Helen Carinder och Ing-Marie Nilsson

Valdes som suppleanter på ett år Sandra Lundquist (omval) och Tobias Ryman (nyval)

Dessutom ingår i styreslen enligt 2022 år beslut Karin Lennartsson, Jonas Nyström,

Rune Alvarsson och Jessica Stein ytterligare ett år.

§14. Valdes som revisorer, på valberedningens förslag, Roger Milton och Per Lindgren omval samt som ersättare Claes Sjöberg (nyval).

§15. Valdes valberedningen inför 2024 årsmöte Per Danielsson, sammankallande,

Lotta Nyström och Sara Johansson (omval).

§16. Avslutades årsmötet med att avtacka avgående Lars Engqvist efter 12 år i styrelsen, intogs kaffet med massipantårta samt spelades film om händelser i Näshult från 1940-50 talet.

Tord Hedström, Sekreterare

Justering; Lars Engqvist, ordförande och  Jan Carinder

………………………………………………………………………………………………

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022……februari 2023.

FÖRENINGEN.

Föreningen har två uppgifter

  1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.

  2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet betalande medlemmar 2022 är 116 plus familjemedlemmar. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Summerat till 11.600 kr. Kommunalt bidrag med tillägg gav 51.900 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817 och för Swish 1234 136438.

Bygdegårdens hemsida www.nashultsbygdegard.se

Valda för 2022;

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Anna Wilhelmsson vice ordförande och

Linda Svebeck kassör samt Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Jonas Nyström,

Rune Alvarsson, Ing-Marie Nilsson och Jessica Stein

Som suppleanter; Helen Carinder och Sandra Lundquist

Styrelsen har haft 7 möten.

Josefin Milton därefter döttrarna Tilde Engdahl och Hanna Svebeck har varit ansvariga för lokalhållning,

Styrelsen har kompletterat med städning av bastu och pub.

Gräsklippning och snöskottning har skett internt.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lotta Nyström, Pär Danielsson och Sara Johanssom.

VERKSAMHETEN 2022.

Aktiviteter;

Återkommande kortspel med seniorer

26/2 Näshults Vintermarknad

2/4 Ukraina insamling med Pub

2/5 Kommunens sponsrade Kultur historiska filmfestival visades ihopklippt ur gamla Näshult Filmer. Samt visades 2019 års åtta bidrag till Story Telling. 80-tal deltagare.

8/5 Bröllops dukning med kyrkkaffe inom ramen för Smålands Trädgårds vårfestival

kringfarande med ett 70-tal.

Juni-juli-augusti-september, söndagar fyra Tips promenader

29/10 Oktober Fest med ett 50-tal deltagare.

5/10 Pilsner film.

3/12 Inför Jul med sittande byavandring på temat ”företagsamhet”, julgranar, servering och auktion. Ett 50-tal deltagare.

16/12 Bastubadarnas traditionella julbord. Med damer! 24 deltagare

Dessutom under hösten besök av representanter från både Hembygdsförbund och Bygdegårdsförbund.

Dokumentation;

Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar samt varg T-shirt finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening.

Många av dessa finns också på www.nashultshembygd.se

UTHYRNING.

Näshults föreningar, organisationer och privata personer har hyrt Bygdegården för möten, måltider, fester och begravningar.

Bygdegården har varit uthyrd 38 dagar/helger och använts i egen regi vid 6 tillställningar.

Dessutom 23 gympa för äldre och 13 för barnjympa och ungdomsgympa.

Dessutom återkommande Söndagsjympa med damer.

Också under våren, hyresfritt, återkommande ”Ungdomsgård” i SockenRådets regi.

Uthyrningen 2022 gav inkomst på 51.000 kr jämfört med 2021 åra 17.045 kr.

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och för bokning finns på www.nashultsbygdegard.se. Information ges också på facebook under Näshults Bygdegård.

Bastun, Sedvanlig herrbastu på fredagar med efterföljande dam bastu.

Tvättrummet/duschar har används, av socknens boende och besökare.

Två husbil-/vagnställplatser med tillgång till vatten, dusch och WC. gav 7.550 kr.

Skateboardrampen är däremot gratis

Bostaden har under året varit uthyrd.

FÖRVALTNING 2022

De drastiskt högre el priserna under året har föranlett försök till att minska förbrukningen och att höja våra avgifter. Uthyrningen höjdes i allmänhet med cirka 10 % bastuavgiften från 30 till 50 kr. och ställplats per dygn till 150 kr.

En robotgräsklippare har inköpt och fungerar.

Städregler som förutsättning för att hyra har omarbetats.

För den löpande verksamhet är 2022 inkomster 212.100 kr och utgifter 221.600 kr

där vatten el och olja står för 106.000.kr. Resultatet blev ett underskott på 9.400 kr.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Totalt gav aktiefonderna ett nedgång på kring 25%. (Vilket kan jämföras mot den stora uppgången 2021)

Tord Hedström , ordförande          Linda Svebeck kassör