Årsmöte 2020 23/2

Från 2020 års Årsmöte i Bygdegården….

Härmed protokoll 2020-02-23 och verksamhetsberättelsen för  2019.

……………………………………

PROTOKOLL 

Deltagande; Helen Carinder, Jan Carinder, Berne Isaksson,  Gun Brickvall-Karlsson, Lars Bäckström, Tord Hedström, Sonny Schön, Lars Engqvist, Linda Svebeck, Britt Marie Karlsson, Anna Wilhelmsson,  Karin Lennartsson och Rune Alvarsson.

 1. Styrelsens ordförande Tord Hedström förklarade stämman öppnad.

2. Utsågs Lars Engqvist till ordförande för stämman, till sekreterare Tord Hedström och som protokolljusterare utöver ordförande, Helen Carinder.

3. Fastställdes förteckning över närvarande medlemmar enligt ovan.

4. Godkändes kallelsen till stämman och föredragningslistan.

Verksamhetsåret 2019;

5. Föredrogs 2019 års VB, verksamhetsberättelse. VB bifogas original protokollet och finns på www.nashult.se och www.bygdegarden.se .

Antalet medlemmar är knappt 200. Bygdegården uthyrning och inkomster fortsätter att öka. Året har inneburit en mångfald av aktiviteter såsom; Show med MOJ, Påskbord med quiz, Afternoon tea med storytelling samt Oktoberfest, Inför Jul och Julbord utan jul.

Dessutom löpande torsdags träffar, söndagsgympa och bordtennis för barn.

Samt träningsdag för tjejer och byavandring i Serarp.

Sex nya bord har inhandlats och särskild skurning av bastu och tvättrummet har anlitats.

En brandskada på altan har åtgärdats av den vållande kunden.

6. Föredrogs 2019 års ekonomi. Redovisningen bifogas original protokollet.

Årets verksamhet gav inkomster summerat till 213.633 kr. och utgifter 206.599 kr. och därmed ett driftöverskott på 7.074 kr. Vårt kapital har under året ökat som en följd av ett bra börsår för våra aktiefonder och balanseras på 881.485 kr.

7. Uppläste Sonny Schön revisorernas granskningsberättelse, vilket bifogas original protokollet, med slutsatsen att räkenskaperna var i sin ordning samt föreslogs ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställdes resultat och balansräkning för 2019 och att överskottet på 7.704 kr. balanseras in i 2020 års räkenskaper.

9. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Verksamhetsåret 2020;

10. Pågår söndagsgympa, torsdagsträffar och bordtennis. Klart är Vintermarknad nästa vecka och träningsdag 26/4. En byavandring är bestämt så att Serarp blir avklarat.

Väcktes önskemål om allsångs evenemang.

Inre underhåll sker fortlöpande kopplat till att kunna erbjuda 115 gäster.

När det gäller det yttre underhållet finns en hel del behov i när tid rörande lampor, snörasskydd och regnvattenproblem och en diskussion om en mindre eller större renovering av bastun och tvättrummet. Kvar finns sedan gammalt att göra entrén mer attraktiv och verandan gästvänlig.

11. Beslutades lämna medlemsavgifter oförändrad nämligen 100 kr. per person och 200 kr. för familj.

Val;

12. Valdes, på valberedningens förslag, föredraget av Lars Bäckström, Tord Hedström till styrelsen ordförande på ett år (omval).

13. Valdes som ordinarie ledamöter i styrelsen på två år, på valberedningens förslag, Karin Lennartsson, Sonny Schön, Jonas Nyström (omval) samt Rune Alvarsson (nyval).

Valdes som suppleanter på ett år Anna Wilhelmsson (omval) och Elias Johansson (nyval)

Dessutom ingår i styrelsen enligt 2019 års stämmobeslut, för ytterligare ett år; Lars Engqvist, Linda Svebeck, Britt-Marie Karlsson och Gun Brickwall-Karlsson.

14. Valdes som revisorer, på valberedningens förslag, Roger Milton och Per Lindgren samt ersättare Tobias Ryman (alla omval).

15. Valdes valberedningen inför 2020 årsstämma nämligen Lars Bäckström sammankallande, Lotta Nyström och Krister Johansson (alla omval).

16. Avslutades stämman med en inbjudan till semla med kaffe.

…………………………………………………..

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019.

FÖRENINGEN.

Föreningen har två uppgifter

1..Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.

2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet medlemmar är knappt 200. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Medlemsavgifterna gav 15.600 kr. Driftbidrag från Kommunen gav 28.200 kr. och bidrag från Werner stiftelsen, 10.000 kr. Föreningens bankgiro är 5416-0817 och för Swish 1234 136438.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och Sonny Schön kassör samt Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Gun Karlsson, Jonas Nyström, Britt Marie Karlsson och Eilert Gasslander. Som suppleanter Anna Wilhelmsson och Rune Alvarsson. Styrelsen har haft 7 möten.

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se (viss backup 076 81042 18)

Gun Karlsson har varit ansvariga för lokalhållning, ur styrelsen har kompletterat med städning av bastu och pub.

Brandskydds- tillika UH grupp; Sonny Schön, Eilert Gasslander och Rune Alvarsson. Gräsklippning och snöskottning har skett internt.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Lotta Nyström och Krister Johansson.

VERKSAMHETEN 2019.

Aktiviteter;

23/2 Näshults Vintermarknad med våfflor inne i, och knallars försäljning runt om Bygdegården. Vi sålde våra böcker.

29/3 Show med MOJ samt mat och dryck. 103 betalande.

13/4 Träningsdag för tjejer, motion, föreläsning och gympa, frukost och lunch.

18/4 Påskbord med öl och quiz ”Vart är vi på väg” med ord och bild i lag kring borden. 60 deltagare.

27/4 Hemma hos middag och förflyttning. Allmän samling i Bygdegården. 49 deltagare.

3 och 5/7 VM i fotboll.

15/9 Afternoon tea med storytelling. 45 deltagare. Storytelling i form av personliga berättelser i ord och bild skapade av tre flickor och fem kvinnor redovisades. Arbete från i somras delfinansierat av Werner stiftelsen.

29/9 Byavandring kring korset i Serarp. 30 deltagare.

19/10 Oktoberfest med öl och korvtallrik samt musik av Jens. 50 deltagare.

23/11 Inför Jul med gröt och auktion. 60 deltagare.

28/12 Mellandags Pub med drygt 20 deltagare.

30/1 2020 Byavandring utan vandring och Julbord utan jul.

Torsdagsträff med kortspel och Söndagsjympa med damer har återkommande skett under vår och höst samt bordtennis för ungdomar onsdagar under hösten.

 Dokumentation;

Om vår hembygd och dess historia publiceras fortlöpande på www.nashultshembygd.se. som är ett forum för den intresserade och gärna med bidrag.

Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening. Många av dessa arbeten finns på www.nashultshembygd.se

UTHYRNING.

Förutom föreningens egna aktiviteter har Näshults övriga föreningar, privata och offentliga kunder hyrt Bygdegården för möten, måltider, fester och begravningar. Bygdegården har varit uthyrd eller använts i egen regi 68 dagar, hel eller del av dag. Dessutom 38 gånger för SPF/jympa samt i egen regi Torsdagsträffar 33, Söndagsjympa 30 och Bordtennis 8.

Uthyrningen gav inkomst på 61.880 kr.

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och för bokning finns på www.nashultsbygdegard.se. Information ges också på facebook under Näshults Bygdegård.

 Bastun, herrbastu på fredagar samt den sedvanliga efterföljande puben fortsätter som alla år. Tvättrummet/duschar används under övrig tid, av socknens boende och besökare.

Två husbil/vagnsställplatser och en skateboardramp har utnyttjats Bostaden har under året varit uthyrd.

FÖRVALTNING 2019.

Brandinspektion är genomförd. Viss brandskada på altanen uppstod vid fest och är åtgärdad. Viss rödmålning har ägt rum. 6 nya bord har inköps a 8.365 kr.

Sanering av bastun/duschrummet har gjorts ytterligare åtgärder har diskuterats.

Trafikverket har satt upp ny vägskylt i korset med ställplatssymbol.

För den löpande verksamhet är årets inkomster 213.630 kr. och utgift 206.560 kr där vatten el och olja står för 70. 360 kr. Resultatet blev ett överskott på 7.070 kr  Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Fonderna har haft ett bra år. Totalt finns nu kring 880.000 kr.

…………………………………………………………………