Årsmöte 2022, 28/3

                                           PROTOKOLL

2022-03-28

 

Näshults Hembygdsförenings Årsmöte 28 mars 2022

Deltagande; Lars Bäckström, Tord Hedström, Lars Engqvist, Linda Svebeck, Anna Wilhelmsson, Karin Lennartsson, Jessica Stein, Helen Carinder, Sandra Lundquist, Ing-Marie Nilsson och Jonas Nyström.

 1. Styrelsens ordförande Tord Hedström förklarade årsmötet öppnat.

2. Utsågs Lars Engqvist till ordförande för mötet, till sekreterare Tord Hedström och som justerare utöver ordförande, Ing-Marie Nilsson.

3. Fastställdes förteckning över närvarande medlemmar enligt ovan.

4. Godkändes kallelsen till årsmötet och föredragningslistan.

 Verksamhetsåret 2021;

5. Föredrogs verksamhetsberättelsen.

Berättelsen finns på www.nashult.se  och www.nashultsbygdegard.se . Januari-juni; Stängt p.g.a. Corona Antalet medlemmar ner till 108. Uthyrningen har minskat till 17.000 kr.

Hösten har dock bestått av flera aktiviteter; EM i fotboll, tipspromenad, föredrag om ”Striden om Näshult Säteri” och Oktober fest. Dessutom visning av fotografier från 1987, traditionell julförsäljning och bastubadarnas julbord.

Bygdegården har utnyttjas vid 33 tillfällen varav 7 särskilt riktat mot ungdomar. Plus en del kortspelkvällar och söndagsgympa. De två husbilsparkeringen har haft en god beläggning.

6. Föredrogs vår ekonomi. 2021 års verksamhet gav inkomster summerat till 164.949 kr. (främst ökade bidrag 67.227 kr) och utgifter 241.167 kr. (främst den gjorda investeringen kring bastun och ökade el kostnader. Resultatet ett underskott på 76.218 kr. täcks av uttag från kapitalfond. Vårt kapital har under 2021 ökat som en följd av ett bra börsår för våra aktiefonder. 7. Uppläste revisorernas granskningsberättelse för 2021, med slutsatsen att räkenskaperna var i sin ordning samt med förslag om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Fastställdes resultat och balansräkning för 2021 och att underskottet balanseras in i 2022 års räkenskaper.

9. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Kommande verksamhet;

10. Diskuterades aktiviteter såsom; stöd till Ukraina, Filmfestival kväll, deltagande i Smålands trädgårds rundresande.

11. Beslutades lämna medlemsavgifter oförändrad nämligen 100 kr. per person och 200 kr. för familj.

Val;

12. Valdes, på valberedningens förslag, föredraget av Lars Bäckström, Tord Hedström till styrelsen ordförande på ett år (omval).

13. Valdes som ordinarie ledamöter i styrelsen på två år, på valberedningens förslag, Karin Lennartsson, Jonas Nyström och Rune Alvarsson (alla omval),samt Jessica Stein (nyval) och på ett år Ing-Marie Nilsson (nyval).

Valdes som suppleanter på ett år Helen Carinder och Sandra Lundquist (båda nyval)

Dessutom ingår i styrelsen enligt 2021 års beslut, för ytterligare ett år Lars Engqvist, Linda Svebeck och Anna Wilhelmsson. Elias Johansson har avsagt sig sitt andra år.

14. Valdes som revisorer, på valberedningens förslag, Roger Milton och Per Lindgren samt ersättare Tobias Ryman (alla omval).

15. Valdes valberedningen inför 2023 årsstämma nämligen Lotta Nyström (omval) och Per Danielsson (nyval). Samt uppdrogs åt styrelsen att finna ytterligare en person till valberedningen. (Sara Johansson)

16. Avslutades stämman och kaffet med smörgås var redan avverkat.

Tord Hedström,

Sekreterare

 

Verksamhetsberättelse för 2021 bifogas varvid första halva året var i stort sätt stängt av pandemi skäl..

(dessutom föregående verksamhetsberättelse till årsmötet som ägde rum försent september 2021.) ……………………………………

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 2021……

FÖRENINGEN.

Föreningen har två uppgifter

  1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
  2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet betalande medlemmar 2021 är 108, plus familjemedlemmar. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Summerat till 10.800 kr. Kommun driftbidrag och statlig corona bidrag summa 67.227 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817 och för Swish 1234 136438.

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se

Valda av senarelagt 2021 årsmöte den 8 sept. 2021;

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och

Sonny Schön kassör samt Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Jonas Nyström, Rune Alvarsson.

Anna Wilhelmsson och Elias Johansson. Som suppleanter Ing-Marie Nilsson och Jessica Stein

Styrelsen har haft 4 möten.

Josefin Milton har varit ansvariga för lokalhållning,

Styrelsen har kompletterat med städning av bastu och pub, samt gräsklippning och snöskottning.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Lotta Nyström och Krister Johansson.

VERKSAMHETEN 2021.

Aktiviteter;

Januari – juni stängt på grund av corona pandemin.

Juni visades 3 EM matcher i fotboll på stor bild

4/7 tipspromenad på hembygdstema.

30/9 föredragning av sammanställd dokumentation om ”Striden om Näshults säteri”.

Ett 60 tal deltagare. (finns på www.nashultshembygd.se)

30/10 Oktoberfest med ett 50 tal medlemmar

3-5/12 Visning av 50 fotografier från 1987 års Näshult tagna av Marianne Winbladh.

6/12 Inför Jul med försäljning av granar, jul tillbehör samt varm och kall dryck. Många närvarande.

17/12 Julbord med 13 av Bastubadarna.

Dokumentation;

Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar samt varg T-shirt finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening.

Många av dessa finns kopierade på www.nashultshembygd.se

UTHYRNING.

Näshults föreningar, privata och offentliga organisationer har brukat Bygdegården för möten, måltider, fester och begravningar med en start i juni 2021 och halva året.

Bygdegården har använts 9 dagar i egen regi, varit uthyrd 17 dagar samt särskilt riktat till ungdomar 7 dagar.

Dessutom (22) Torsdagsträffar med kortspel och Söndagsjympa (6 gånger) med damer. Dessutom en gång pingis för ungdomar.

Uthyrningen 2021 gav inkomst på 17.045 kr. (mot för två år sedan 62.000 kr.)

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och för bokning finns på www.nashultsbygdegard.se. Information ges också på facebook under Näshults Bygdegård.

Bastun, Efter renoveringen av dusch och omklädningsrum har sedvanlig herrbastu på fredagar med efterföljande puben återupptagits i maj. Dessutom har i slutet av året tillkommit dambastu.

Tvättrummet/duschar har används, av socknens boende och besökare.

Två husbil/vagnsställplatser med tillgång till dusch mm. har utnyttjats för 3.300 kr.

Skateboardrampen är däremot gratis

Bostaden har under året varit uthyrd.

FÖRVALTNING 2021.

Renovering av bastuns duschrum och omklädningsrum har skett till en kostnad kring

100.000 kr plus ideellt arbete.

För den löpande verksamhet är 2021 inkomster 164.949 kr. och utgifter 241.167 kr

där vatten el och olja står för 76.648 kr. Resultatet blev ett underskott på 76.218 kr. som har täckts av uttag från bankkonto.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Totalt gav aktiefonderna ett mycket gynnsamt plus för 2021 men har fallit under 2022.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                        

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 och halvåret 2021 …till årsmötet i september 2021.

FÖRENINGEN. Föreningen har två uppgifter

  1. Att bidraga till en levande hembygd med dess människor, natur och kultur samt att värna om bygdens traditioner och arv.
  2. Att förvalta och nyttiggöra Näshult Bygdegård

Antalet betalande medlemmar 2020 är 133, plus familjemedlemmar. Avgiften är 100 kronor per vuxen och 200 för familj. Summerat till 13.300 kr. Kommunens driftbidrag gav 28.200 kr.

Föreningens bankgiro är 5416-0817 och för Swish 1234 136438.

Styrelsen har bestått av Tord Hedström ordförande, Linda Svebeck vice ordförande och

Sonny Schön kassör samt Karin Lennartsson, Lars Engqvist, Gun Karlsson, Jonas Nyström, Britt Marie Karlsson och Rune Alvarsson.

Som suppleanter Anna Wilhelmsson och Elias Johansson.

Styrelsen har haft 7 möten.

Bokningen av Bygdegården sker på www.nashultsbygdegard.se

Gun Karlsson har varit ansvariga för lokalhållning, vilket upphörde våren 2021,

Styrelsen har kompletterat med städning av bastu och pub.

Gräsklippning och snöskottning har skett internt.

Revisorer är Roger Milton och Per Lindgren.

Valberedning är Lars Bäckström, Lotta Nyström och Krister Johansson.

Enligt önskemål från MSB och Röda Korset får Bygdegården numera disponeras vid katastrof.

VERKSAMHETEN 2020

Aktiviteter;

30/1 2020 ”Byavandring utan vandring och julmat utan jul” med 30 tal deltagare,

29/2 Näshults Vintermarknad med 500 våfflor inne i, och knallars försäljning runt om Bygdegården. Totalt 2.700 besökare.

Därefter präglades året av corona pandemin.

 Under sommaren genomfördes dock 6 tipspromenader mest för äldre och metartävling och kräftfiske mest för ungdom.

5/12 Jul försäljning med glögg utanför Bygdegården

Torsdagsträff (24) med kortspel och Söndagsjympa (24) med damer har skett kontinuerligt. Och fortsatt under 2021.

Dessutom pingis för ungdomar (5)

 Dokumentation;

Om vår hembygd och dess historia publiceras fortlöpande på www.nashultshembygd.se.

som är ett forum för den intresserade och bidrag efterlyses.

– 2021 presenterades en särskild dokumentation om striden om Näshults Säteri.

Böcker, skrifter filmer och ljudupptagningar samt varg T-shirt finns till försäljning och presenteras på www.nashult.se under Näshults Hembygdsförening.

Många av dessa finns kopierade på www.nashultshembygd.se

UTHYRNING.

Detta corona år och halvår har självklart belastat vår uthyrning.

Näshults föreningar, privata och offentliga har hyrt Bygdegården för möten, måltider, fester och begravningar med en bra start under vinter månaderna 2020. Därefter inställdes många bokningar och andra uteblev. Viss uthyrning har dock därefter skett inom ramen för påkallade försiktighetsmått.

Bygdegården har varit uthyrd eller använts under 2020 i egen under regi 37 dagar, hel eller del av dag.

Dessutom 12 gånger för SPF/jympa (2020) samt i egen regi Torsdagsträffar, Söndagsjympa och Bordtennis

Uthyrningen gav 2020 inkomst på 39.560 kr.

Under 2021 enbart sommaren uthyrdes vid 7 tillfällen.

Presentation av Bygdegården, förutsättningar för att hyra och för bokning finns på www.nashultsbygdegard.se. Information ges också på facebook under Näshults Bygdegård.

 Bastun, herrbastu på fredagar samt den sedvanliga efterföljande puben fortsatte dock med  stängning  november- april för renovering. Bastubadande har skett med start 2021 i mitten på maj.

Tvättrummet/duschar har används, av socknens boende och besökare också med stängning i november- april.

Två husbil/vagnsställplatser har utnyttjats för 3.300 kr. under 2020. Uthyrningen har fortsatt frekvent 2021.  Skateboardrampen är däremot gratis. Bostaden har under året varit uthyrd.

FÖRVALTNING 2020-2021.

Glas verandan har inretts. Ett sammanträdes-serveringsbord har införskaffats.

Lägenheten och dess entré har upprustats. El installationer är uppgraderade.

Soprummet är iordningsställt. En trädgård har byggts för skönhet och samkväm bakom uthuset.

Plåtarbeten har skett på taket. Renovering av bastuns duschrum och omklädningsrum har skett till en kostnad av 99.000 kr plus ideellt arbete.

För den löpande verksamhet är 2020 inkomster 119.750 kr. och utgift 142.800 kr

där vatten el och olja står för 56.098 kr. Resultatet blev ett underskott på 23.050 kr.

Föreningen kapital som bildats av tidigare bidrag och gåvor är placerat i Swedbank konton samt i aktiefonder. Totalt finns nu kring 900.000 kr. Aktiefonderna hamnade till slut på plus för 2020 och står hitintills på plus 2021.